Điều khoản sử dụng

1- Chập nhận điều khoản.


Khi đăng đăng ký và sử dụng OMTIVI đồng nghĩa với bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản, quy định của OMTIVI.


2- Chấm dứt tài khoản.


Khi quy phạm các chính sách dưới đây, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt mà không cần phải thông báo trước.


A. Đăng tải nội dung vi phạm chính trị, trái với pháp luật.


B. Đăng tải nội dung bạo lực, gây thù địch.